Vereniging van Erfgoedhoveniers werkt samen met Provincie Gelderland aan opleiding

De Vereniging van Erfgoedhoveniers werkt samen met Provincie Gelderland aan een unieke opleiding, speciaal voor erfgoedhoveniers. Provincie Gelderland vindt het belangrijk om monumenten goed te onderhouden, en heeft verschillende wettelijke taken voor de instandhouding van haar erfgoed geformuleerd:

 

 

  • Advies ten aanzien van sloop of wijziging van Rijksmonumenten buiten de bebouwde kom;
  • Instandhouding van een provinciaal depot bodemvondsten;
  • Besteding van het restauratiebudget voor Rijksmonumenten (decentralisatie);
  • Toetsing archeologische aspecten bij vergunningverlening;
  • Borging cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke ingrepen door de provincie zelf;
  • Borging cultuurhistorische waarden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Romeinse Limes conform het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro);
  • Interbestuurlijk toezicht t.a.v. de uitvoering van wettelijke erfgoedtaken door gemeenten;
  • Bescherming van de molenbiotopen zoals opgenomen in de Omgevingsverordening

Ook hebben zij een kennis- & kunderegeling voor erfgoedhoveniers opgestart die bestaat uit negen categorieën. Acht daarvan zijn praktisch en één ervan is bedoeld om de kennis van de erfgoed-hoveniers naar een expertniveau te tillen. In samenwerking met de Vereniging van Erfgoedhoveniers wordt hiervoor een cursus samengesteld. Met deze investeringen loopt de provincie erg voor op andere delen van het land.

 

Unieke opleiding voor de erfgoedhovenier

De cursus wordt opgezet in door het Gelders Restauratie Centrum en is uniek voor Nederland doordat het de eerste cursus is die speciaal voor de erfgoedhovenier is samengesteld. Voor de Vereniging van Erfgoedhoveniers past dit initiatief erg mooi binnen hun doelstelling ‘kennisdeling’. Het Gelders Restauratie Centrum zorgt voor een gevarieerde en op de praktijk gerichte vierdaagse cursus die de hoveniers die meer inzicht zal geven op het terrein van de tuinkunstgeschiedenis, en de specifieke werkmethodieken die het werken in groen erfgoed zo boeiend maken. Daarnaast besteedt de cursus aandacht aan de verschillende stijlen: hoe herken je ze en hoe ga je ermee om? 

 

Op dit moment wordt de cursus bijgeschaafd, getest en geperfectioneerd, maar in de planning wordt uitgegaan van het aankomende najaar als startdatum voor de eerste serie cursussen. Wij houden u via Facebook/Twitter natuurlijk op de hoogte.

 

 

 

 

 
 

Erfgoed in Nederland staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling.

Erfgoedhoveniers, historisch groen met hart en ziel

Volg ons

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter